مواد معدنی

تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع با آنالیز و کیفیت مهندسی شده

كود سولفات پتاسیم حاوی پتاسیم با درصد بالا می باشد كه می‌تواند تمامی نیاز گیاه به پتاسیم را تامین نموده و همچنین سولفات موجود دراین تركیب می‌تواند تا حدودی PH خاك را به سمت اسیدی سوق دهد. این فراورده را هم می توان به صورت محلول‌پاشی و هم به صورت کودآبیاری استفاده كرد. همچنین در كشت هیدروپونیك نیز قابل استفاده است.
کارخانه تولیدی این شرکت در حال ایجاد بوده و در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.
نمونه آنالیز کود هدف تولید این شرکت ذیلا نشان داده شده است.

 • 52%
  K2O
 • 43.1%
  K
 • 45%
  SO3
 • 18%
  S