مواد معدنی

تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع با آنالیز و کیفیت مهندسی شده

یکی از مشکلات فلدسپاتهای ایران برخورداری آنها از عناصر مزاحم مانند اکسید آهن Fe2o3 میباشد. لذا این شرکت با همکاری اسایتد دانشگاه دامغان، در حال اجرای طرحی در استان سمنان به منظور حذف اکسید آهن و عناصر مزاحم دیگر از فلدسپات میباشد. با شروع بهرهبرداری از این طرح، کشورمان از واردات فلدسپات بینیاز خواهد گردید.
البته این شرکت در واحد تولید فلدسپات میکرونیزه خود عرضه فلدسپات با درصد آهن پایین و K20 بالا را انجام می دهد که بخش عمده این کیفیتت مربوط به ماهیت معدن و آنالیز سنگ محتوی آن است. لذا طرح کاهش آهن و افزایش K20 در خصوص معادن کم عیار و نامرغوب طراحی شده است.