مواد معدنی

تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع با آنالیز و کیفیت مهندسی شده

با توجه به پایین بودن عیار معادن سنگ روی در کشورمان، این شرکت درارای تفاهم نامه تجاری با برخی معادن روی کشور ترکیه بوده و واردات آن از کشور فوق و توزیع آن بین واحدهای فرآوری و تولید شمش روی کشورمان انجام می دهد.