سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مختلف به صورت EPCF

شریک تجاری قابل اطمینانی برای شما خواهیم بود

فاز طراحی و مهندسی (E(Engineering

طراحی کارخانه ، انتخاب ماشین آلات و تجهیزات ، تأمین آنها از اقصی نقاط جهان

فاز تأمین (P(Procurement

فاز تأمین مورد نیاز پروژه ها در گروه بازرگانی شرکت انجام می گیرد.

فاز ساخت (C(Construction

در این فاز ASP با همراهی شرکت های ساخت همکار خود، کلیه عملیات ساخت کارخانه یا واحدهای تجاری، تفریحی و گردشگری و... را به انجام می رساند.

فاز تأمین مالی (F(Financing

سرمایه گذاری مستقیم ، جذب سرمایه ، کسب تسهیلات بانکی از طریق شرکت های هم خانواده ASP